กิจกรรมเดินทางไกล

สำหรับกิจกรรมการเดินทางไกลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารี และทางค่ายพักแรมสวนแม่ลายได้จัดเตรียมเส้นทางเดินทางไกลตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไว้หลาย เส้นทางโดยคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นหลัก

เส้นทางเดินที่ 1 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางเดินจากค่ายแม่ลายผ่านทางน้ำแม่ลาย ไปยังศูนย์ป้องกันไฟป่าและศูนย์เพาะชำกล้า โดยจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่เป็นป่าเขาและธรรมชาติ และกลับมายังค่ายลูกเสือแม่ลาย

เส้นทางเดินที่ 2 มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร โดยเส้นทางเดินนี้จะเริ่มต้น ณ บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (บ้านโป่งสามัคคี) โดยจะต้องเดินตัดผ่านทุ่งนาและไร่สวน ลัดผ่านป่าเขาออกมายังถนนหลวง และเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักแรมสวนแม่ลาย

เส้นทางเดินที่ 3 มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยจะเริ่มต้นเดินทางจากป้อมตำรวจโป่งดิน ซึ่งจะตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านโป่งดิน อำเภอดอยสะเก็ด โดยจะต้องเดินผ่านหมู่บ้าน โดยมีจุดนัดหมายแรกอยู่ที่ บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (บ้านโป่งสามัคคี) จากนั้นจะต้องทำการเดินตัดผ่านทุ่งนาและไร่สวน ข้ามสะพานแม่น้ำ ลัดผ่านป่าเขา และออกมายังถนนหลวง และเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักแรมสวนแม่ลาย

เส้นทางเดินที่ 4 มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยเส้นทางเดินนี้จะเริ่มต้น ณ บ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (บ้านโป่งสามัคคี) โดยจะต้องเดินตัดผ่านทุ่งนาและไร่สวน ลัดผ่านป่าเขาออกมายังถนนหลวง และเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักแรมสวนแม่ลาย

เส้นทางเดินที่ 5 มีระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร โดยจะเริ่มเดินทางจากบ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (บ้านโป่งสามัคคี) ผ่านหมู่บ้านโป่งกุ่ม และป้อมตำรวจโป่งดิน ผ่านทางไร่สวนและป่าเขา โดยจะเดินอ้อมผ่าน ทางด้านหลังของค่ายลูกเสือแม่ลาย

เส้นทางเดินที่ 6 มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยจะเริ่มต้นเดินทางจากป้อมยามห้วยฮ่องไคร้ และจะเดินตัดผ่านมาทางด้านหลังของหมู่บ้านโป่งกุ่มผ่านทางวัดโป่งน้ำร้อน และบ่อน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด (บ้านโป่งสามัคคี) ผ่านทางหมู่บ้าน ป้อมตำรวจโป่งดิน และเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ที่พักแรมสวนแม่ลาย